Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk na 2. polrok 2017

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021