Oznámenie verejnou vyhláškou – Stavba Sirk -úprava NN a DP etapa II, Stavba – časť Červeňany -úprava NN a DP

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021