Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021