Preskočiť na obsah

Školský klub detí

Školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) je súčasťou základnej školy.

ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia, zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Do ŠKD sa prijímajú deti 1.- 4. ročníka, na báze dobrovoľnosti  a  na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

Hlavným cieľom výchovy školského zariadenia je výchovné pôsobenie na dieťa v súčinnosti s cieľmi základnej školy, ktorej je školský klub detí súčasťou tak, aby podporil rozvíjanie dieťaťa smerom k pozitívnej a aktívnej prosociálnej osobnosti, ktorá bude schopná uplatniť sa v reálnom živote súčasnej otvorenej a informačnej spoločnosti.

Základným cieľom výchovy je pestrou a zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovania dopĺňať výchovno – vyučovací proces, uspokojovať záujmy detí s prevahou oddychového, rekreačného a záujmového charakteru.

Školský klub detí rozvíja osobnosť dieťaťa realizovaním ďalších cieľov:

– rozvíja tvorivosť detí s prihliadaním na ich vek;

– podporuje originalitu a sebarealizáciu;

– učí estetickému cíteniu a vnímaniu;

– vedie deti k zdvorilosti, komunikatívnosti a empatii;

– učí deti zodpovednosti a dodržiavaniu pravidiel;

– pestuje kladný vzťah k prírode a prostrediu, v ktorom žijeme;

– učí dodržiavať čistotu a osobnú hygienu;

– pestuje kladný vzťah k ľudovým tradíciám;

– vedie deti k pohybovej aktivite, rozvíja fyzickú zdatnosť a zdravú súťaživosť;

– znižuje agresivitu a chráni deti pred násilím.

Zameranie ŠKD

Medzi špecifické formy činnosti, ktoré realizuje ŠKD patrí záujmová činnosť:

1. technická – umožňuje získať základné zručnosti v práci s počítačom, rozvíja tvorivosť a kreativitu s prácou so stavebnicami. Dieťa nadobúda skúsenosti s organizovaním priestoru na základe manipulačných činností.

2. športová – rozvíja elementárne vedomosti a zručnosti v pohybových aktivitách, prostredníctvom hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a situáciách. Pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav detí. Pomáha vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote.

3. literárno-dramatická – rozvíja všetky druhy hudobných činností, z ktorých dominujú spevácke a hudobno-pohybové. Kladie dôraz na hudobné zážitky, ktorých prameňom je v prvom rade hudba a proces sebarealizácie, pocit úspešnosti. Uprednostňuje zážitkové a skúsenostné metódy, metódu hrania rol, hravé formy pri získavaní hudobných skúseností, riadené objavovanie hudby.

4. výtvarná – rozvíja manuálne zručnosti, duševné spôsobilosti (predstavivosť, fantázia, tvorivosť), vedomosti (poznávanie javov, predmetov a vzťahov prostredníctvom ich výtvarného vyjadrovania) a postoje (formovanie si vlastného názoru, prístupu a vkusu).

Projekt – Záhrada, ktorá učí