POHREBISKÁ

Prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku v katastri obce Sirk

Sumár hrobových miest