POHREBISKÁ

Prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku v katastri obce Sirk

Sumár hrobových miest

Zverejnené 17. januára 2021.
Upravené 6. apríla 2021.