Preskočiť na obsah

Školstvo

Materská škola

Základná škola

 
Prvú školu si cirkev vystavala roku 1784, ešte skôr ako kostol. V roku 1855 si už cirkev vybudovala novú školu.

Pamätné roky sú pre sirkovskú cirkev 1904 – 1905. Starú školskú budovu cirkev predala a začala budovať nad dedinou na učiteľskej lúke („humno“) novú dvojtriednu školu s dvomi bytmi pre učiteľov. Budova školy bola vysvätená 27. augusta 1905. Od toho času má cirkev dvoch učiteľov, jedného kantora – učiteľa. Správca Rimamuránskych baní v Železníku Gustáv Eisle, má najväčšiu zásluhu na stavbe školy. Sám pripravil plán stavby školy, postaral sa o materiál.

Nová budova Baníckeho učilištia bola odovzdaná do užívania 23. decembra 1952. Kapacita internátu bola 360 postelí (60 izieb). Internát Baníckeho učilištia v Sirku bol odovzdaný do užívania roku 1951. Učilište štátnych pracovných záloh bolo zrušené 1. októbra 1957. Po zrušení Baníckeho učilišťa v Sirku (28. júna 1958), obec t.č. mala v škole „na humne“ dve oddelenia. Prvé vyučovanie postupných ročníkov I. – V. a druhé pre VI. – IX. postupných ročníkov. Po Baníckom učilišti 21. októbra 1958 obec dostala novú školu v roku 1960. Nová škola po Baníckom učilišti bola komplexne vybavená, mala telocvičňu a školskú jedáleň.

História školy je bohatá a jej činnosť bola a je úzko spätá so životom obce. Dnes slúži ako spádová škola pre žiakov z 5 – tich susediacich obcí. Od 1. júla 2002 sa stala právnym subjektom, ktorého zriaďovateľom je obec Sirk.

Do roku 1993 mala dve budovy, starú „na humne“ a novú školu. Pre nevyhovujúce priestory sa vyučuje len v novej škole. Výchovno – vzdelávací proces zabezpečuje 13 pedagogických pracovníkov a 1 rómska asistentka. V školskom roku 2003/2004 školu navštevovalo 184 žiakov, z toho 122 Rómov. Žiaci sú rozdelení do 10 – tich ročníkov s priemerným počtom 18 žiakov v triede.

Z dôvodu zlej sociálnej situácie a mentálnej zaostalosti hlavne rómskych detí je tu zriadený nutlý ročník. Školský klub navštevuje 21 detí. V škole pôsobia aj mimovyučovacie krúžky: športový, krúžok šikovných rúk, anglického jazyka. Žiaci školy spríjemňujú akcie organizované pri rôznych príležitostiach počas celého roka.