Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021