Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021